Kinh thánh

Theo bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Ngũ thư
Các sách lịch sử
Các sách giáo huấn
Các sách ngôn sứ
Tân Ước