Kinh thường đọc

10 Điều Răn Đức Chúa Trời

Thứ nhất: Thờ phượng một Ðức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.
Thứ hai: Chớ kêu tên Ðức Chúa Trời vô cớ.
Thứ ba: Giữ ngày Chúa Nhật.
Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ.
Thứ năm: Chớ giết người.
Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục.
Thứ bảy: Chớ lấy của người.
Thứ tám: Chớ làm chứng dối.
Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người.
Thứ mười: Chớ tham của người.

10 điều răn ấy tóm về hai này mà chớ: trước kính mến một Ðức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau là yêu người như mình ta vậy. Amen

6 Điều Răn Hội Thánh

Thứ nhất: Dâng lễ ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc.
Thứ hai:Chớ làm việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc.
Thứ ba: Xưng tội trong một năm ít là một lần.
Thứ bốn: Chịu mình Thánh Ðức Chúa Giêsu trong mùa Phục Sinh.
Thứ năm: Giữ chay những ngày Hội Thánh buộc.
Thứ sáu: Kiêng thịt ngày thứ sáu cùng các ngày khác Hội Thánh dạy

8 mối phúc thật

Thứ nhất: Ai có lòng khó khăn ấy là phúc thật, vì nước Ðức Chúa Trời là của mình vậy.
Thứ hai: Ai hiền lành ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được đất Ðức Chúa Trời làm của mình vậy.
Thứ ba: Ai khóc lóc ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được yên ủi vậy.
Thứ bốn: Ai khao khát nhân đức trọn lành ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được no đủ vậy.
Thứ năm: Ai thương xót người ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thương xót vậy.
Thứ sáu: Ai giữ lòng sạch sẽ ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thấy mặt Ðức Chúa Trời vậy.
Thứ bảy: Ai làm cho người hòa thuận ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được gọi là con Ðức Chúa Trời vậy.
Thứ tám: Ai chịu khốn nạn vì Ðạo ngay ấy là phúc thật, vì chưng nước Ðức Chúa Trời là của mình vậy.

Cải tội 7 mối

Cải tội bảy mối có bảy đức:

Thứ nhất: Khiêm nhường, chớ kiêu ngạo.
Thứ hai: Rộng rãi, chớ hà tiện.
Thứ ba: Giữ mình sạch sẽ, chớ mê dâm dục.
Thứ bốn: Hay nhịn, chớ hờn giận.
Thứ năm: Kiêng bớt, chớ mê ăn uống.
Thứ sáu: Yêu người, chớ ghen ghét.
Thứ bảy: Siêng năng việc Ðức Chúa Trời, chớ làm biếng.

14 mối

Thương xác bảy mối:

Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn.
Thứ hai: Cho kẻ khát uống.
Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc.
Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc.
Thứ năm: Cho khách đỗ nhà.
Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tôi.
Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết

Thương linh hồn bảy mối:

Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người.
Thứ hai: Mở dạy kẻ mê muội.
Thứ ba: Yên ủi kẻ âu lo.
Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội.
Thứ năm: Tha kẻ dể ta.
Thứ sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta.
Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết

Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

Kinh Kính Mừng

Kính Mừng Maria Đầy Ơn Phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có Phúc Lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con Lòng Bà Đầy Phúc Lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen

Kinh Sáng Danh

Sáng danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Con, và Ðức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen

Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần, thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Kinh Tin Kính

Con tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Con tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng con. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria Đồng Trinh, chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Con tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Con tin có Hội thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Con tin phép tha tội, con tin xác loài người ngày sau sống lại, con tin hằng sống vậy. Amen

Kinh Tin

Lạy Chúa, con tin thật có một Ðức Chúa Trời là Ðấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Ðức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng vì Chúa là Ðấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.

Kinh Cậy

Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Ðức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên Ðàng, xem thấy mặt Ðức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Ðấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

Kinh Mến

Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức, trên hết mọi sự, vì Chúa là Ðấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.

Kinh Cáo Mình

Con cáo mình cùng Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng và Rất Thánh Đức Bà Maria trọn đời Đồng Trinh, cùng Đức Thánh Micae Tổng lãnh Thiên Thần, cùng ông thánh Gioan Baotixita, cùng hai ông thánh Tông đồ, ông thánh Phêrô, ông Thánh Phaolô cùng các thánh (con lại cáo mình cùng Cha), vì con đã phạm tội nhiều, lòng đặng, lòng lo, miệng nói, mình làm; lỗi tại con, lỗi tại con mọi đàng. Vì vậy con xin rất thánh Đức Bà Maria trọn đời Đồng Trinh, Đức Thánh Micae Tổng lãnh Thiên Thần, ông thánh Gioan Baotixita, hai ông thánh Tông đồ, ông thánh Phêrô, ông thánh Phaolô và các thánh (con lại xin Cha) cầu cùng Đức Chúa Trời là Chúa chúng con tha tội cho chúng con cùng. Amen.

Kinh Ăn Năn Tội

Lạy Chúa, Chúa là Ðấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn, đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chừa cải và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

Kinh Sáng Soi

Cúi xin Chúa sáng soi, cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

Kinh Phú Dâng

Lạy Chúa con, con xin phú dâng linh hồn và xác con ở tay Chúa con, Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cùng gìn giữ con ban đêm, kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa, hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Chớ chi sống chết, con đặng giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen

Kinh Cám Ơn

Con cám ơn Ðức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con; lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Ðức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho con phần xác ngày hôm nay (đêm nay) được mọi sự lành; lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước Thiên Ðàng cám ơn Ðức Chúa trời thế nào, thì con cùng hiệp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa, cùng cám ơn như vậy. Amen.

Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê, chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn. Ðức Nữ Ðồng Trinh hiển vinh sáng láng, hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

- Lạy rất thánh Trái Tim Ðức Chúa Giêsu.
+ Thương xót chúng con.

- Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh rất thánh Ðức Bà Maria.
+ Cầu cho chúng con.

- Lạy Ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Ðức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
+ Cầu cho chúng con.