Viếng Đàng Thánh Giá - 14 điều Chúa Giêsu hứa

Viếng Đàng Thánh Giá - 14 điều Chúa Giêsu hứa

Chúa ban 14 lời hứa này cho sư huynh Estanislao (1903-1927) là một tu sĩ thánh thiện qua đời tháng 3, 1927. Sư huynh là một linh hồn ưu tuyển đã tiếp nhận nhiều thông điệp trong đó có những lời Chúa hứa trên đây.

 1. Ta ban cho bất cứ sự gì xin Ta với đức tin khi viếng Đàng Thánh Giá.
 2. Ta hứa sự sống đời đời cho những ai thỉnh thoảng viếng Đàng Thánh Giá.
 3. Ta sẽ đi theo nó khắp nơi trong đời và giúp đỡ nó, nhất là trong giờ chết.
 4. Tội lỗi nó dù nhiều hơn cỏ ngoài đồng hay cát dưới biển, Ta sẽ lấy Đàng Thánh Giá mà quét đi hết. (điều này không loại bỏ việc cần thiết phải đi xưng tội)
 5. Ai năng đi Đàng Thánh Giá sẽ được vinh hiển đặc biệt trên trời.
 6. Nếu nó phải xuống luyện ngục. Ta sẽ cho nó ra khỏi đó ngày thứ Ba hoặc thứ Sáu sau khi chết.
 7. Ta sẽ chúc phúc cho nó mọi Nơi Đàng Thánh Giá và sự chúc lành của Ta sẽ đi theo nó khắp nơi và sau khi chết trên thiên đàng cho đến đời đời.
 8. Khi nó gần chết, Ta sẽ không cho phép quỷ cám dỗ nó. Ta sẽ cho nó bình an, an nghỉ trong tay Ta.
 9. Nếu nó đi Đàng Thánh Giá với lòng yêu mến thật sự, Ta sẽ khiến mỗi Nơi đàng là một chén Thánh và Ta đổ ơn Ta vào đó cho nó một cách hoan hỉ.
 10. Ta sẽ đặt Mắt Ta trên những ai đi Đàng Thánh Giá. Tay Ta luôn rộng mở để sẵn sàng che chở nó.
 11. Như Ta đã bị đóng đinh vào Thánh Giá, thì Ta cũng luôn ở với những ai tôn kính Ta bằng cách siêng năng đi Đàng Thánh Giá.
 12. Nó không cách nào rời khỏi Ta vì Ta sẽ ban ơn cho nó không bao giờ phạm một tội trọng nào nữa.
 13. Khi nó chết, Ta sẽ tới an ủi nó bằng sự hiện diện của Ta, và Chúng Ta sẽ cùng đi về trời. Sự chết sẽ êm ái với những ai trong đời tôn kính Ta bằng cách đi Đàng Thánh Giá.
 14. Linh hồn Ta sẽ là nơi trú ẩn bảo vệ nó, và sẽ luôn giúp đỡ nó bất cứ lúc nào nó kêu cầu đến Ta.

Đức Giáo hoàng Phaolô 6, ngày 1.1.1967, trong Tông huấn Ân xá, đã ban một ơn đại xá cho những ai xưng tội rước lễ và đi Viếng Đàng Thánh giá.

NGẮM ĐÀNG THÁNH GIÁ

Kinh đọc trước:

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chúng con ước ao ngắm mười bốn nơi thương khó Đức Chúa Giêsu trong Đàng Thánh giá này, cho được kính mến trả nghĩa Đức Chúa Giêsu. Chớ gì chúng con được đến viếng những nơi thương khó ấy, như bổn đạo thành Giêrusalem cho được ăn mày các ơn bởi Đàng Thánh Giá mà ra.

Song le chúng con là con chiên lạc xa đàng, thì xin dâng lòng chúng con làm đàng thánh giá mà ngắm, cùng in vào lòng những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu, để mà yên ủi chúng con ở chốn khách đày này, cho ngày sau được trông cậy mười bốn nơi thương khó ấy như bậc thang đem chúng con về Thiên Đàng, mà hát mừng tạ ơn Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng.

- Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
- Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Nhất:
Quan Philatô luận giết Đức Chúa Giêsu

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu là Vua cả trên trời dưới đất, là Đấng thiên hạ ước ao lâu đời, mà Philatô luận giết Chúa con cách xấu hổ nhuốc nha dường ấy. Xin ban ơn cho con ăn năn đền tội, cho đáng Chúa con cứu lấy con nơi toà phán xét sau này.

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con,
- Xin Chúa thương xót chúng con.

- Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
- Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Hai:
Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đánh nát cả mình ra, cùng vác Thánh Giá nặng vì tội chúng con.
Xin ban ơn cho con chịu các sự khốn khó trong bậc con, như thánh Giá Đức Chúa Trời đã định cho con phải chịu mà theo chân Đức Chúa Giêsu cho trọn.

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con,
- Xin Chúa thương xót chúng con.

- Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
- Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Ba:
Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu nhiều sự khốn khó cùng nhịn đói, vác Thánh giá nặng yếu nhọc hết sức, thì ngã xuống đất.
Xin ban ơn cho con giữ mình cho đến chết, chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa con.

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con,
- Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
- Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Bốn:
Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu đang vác cây Thánh Giá

Lạy ơn Đức Mẹ, khi trước thấy Con ra đời thì Thiên Thần hát mừng, mà rầy thấy Con nát cả mình ra trong tay quân dữ đem đi giết, thì lòng Đức Mẹ đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được lòng ăn năn đau đớn, và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Đức Chúa Trời.

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con,
- Xin Chúa thương xót chúng con.

- Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
- Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Năm:
Ông Ximong vác Thánh giá đỡ Đức Chúa Giêsu

Khi quân dữ thấy Đức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết , thì nó bắt ông Ximong vác Thánh Giá đỡ Đức Chúa Giêsu. Thương ôi, nào con chiên Chúa con đâu hết mà để Thánh giá nặng cho kẻ ngoại vác làm vậy. Xin ban ơn giúp sức cho con cùng kẻ thuộc về con được chịu mọi sự khó bằng lòng, như vác đỡ Thánh giá Đức Chúa Giêsu vậy.

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con,
- Xin Chúa thương xót chúng con.

- Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
- Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Sáu:
Bà Veronica trao khăn cho Đức Chúa Giêsu lau mặt

Tôi khen lòng mạnh bạo bà Veronica chẳng sợ quân dữ, một mến Đức Chúa Giêsu, mà thấy cả mình máu chảy ra, thì trao khăn cho Người lau mặt đi. Xin in hình tượng Đức Chúa Giêsu vào lòng con, như in vào khăn bà Veronica, cho con được lòng mến Đức Chúa Giêsu cho trọn.

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con,
- Xin Chúa thương xót chúng con.

- Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
- Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Bảy:
Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai

Các sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu một ngày một hơn gượng đi chẳng được, thì ngã xuống đất lần nữa, quân dữ đạp dậy, giục đi cho chóng.
Xin Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được giữ lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn.

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con,
- Xin Chúa thương xót chúng con.

- Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
- Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Tám:
Đức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu trăm nghìn sự thương khó cho được đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem như Cha yên ủi con trong cơn khóc lóc.
Xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con cùng các con chiên nước này, như yên ủi con thành Giêrusalem vậy, chớ để chúng con mồ côi làm chi.

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con,
- Xin Chúa thương xót chúng con.

- Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
- Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Chín:
Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, đã gần đến núi Calvariô, chẳng còn ai nhìn, máu đã chảy ra hết thì ngã xuống đất một lần nữa.
Ở con cháu Adong, hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai?
Xin Đức Chúa Giêsu thương chúng con cho đến sau hết, chớ bỏ con mọn yếu đuối dại dột làm chi.

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con,
- Xin Chúa thương xót chúng con.

- Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
- Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Mười:
Quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, khi quân dữ toan đóng đinh Đức Chúa Giêsu thì nó lột áo ra hết để cho xấu hổ cùng đau đớn.
Xin ban ơn cho con giữ mình cho khỏi chước ma quỉ cám dỗ.

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con,
- Xin Chúa thương xót chúng con.

- Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
- Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Mười Một:
Quân dữ đóng đinh Đức Chúa Giêsu

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào Thánh Giá vì tội con.
Xin ban ơn cho con đóng đinh tính xác thịt con vào Thánh Giá Chúa con, kẻo còn phạm tội lỗi nữa.

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con,
- Xin Chúa thương xót chúng con.

- Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
- Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Mười Hai:
Đức Chúa Giêsu qua đời trên Thánh Giá

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu mọi sự khốn khó cho đến gần hết hơi, thì gục đầu xuống (từ) giã Đức Mẹ mà qua đời.
Xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết được phó linh hồn trong tay Chúa con.

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con,
- Xin Chúa thương xót chúng con.

- Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
- Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Mười Ba:
Tháo đinh Đức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Đức Mẹ

Ai xem thấy hai ông thánh tháo đinh Đức Chúa Giêsu, mà đem xác xuống cách thảm thiết làm vậy mà cầm nước mắt được ư?
Xin ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội , như tháo đinh Đức Chúa Giêsu vậy.

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con,
- Xin Chúa thương xót chúng con.

- Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
- Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Mười Bốn:
Táng xác Đức Chúa Giêsu trong hang đá

Ông thánh Giuse, ông thánh Nicôđêmô, ông thánh Gioan tắm xác Đức Chúa Giêsu cho sạch các dấu, lấy thuốc thơm mà xức, lấy khăn sạch mà bọc, cùng táng trong hang đá.
Mọi sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu, nào có khi nào khó khăn thiếu thốn cho bằng khi táng xác ru?
Xin ban lòng mến cho con như thuốc thơm và lòng sạch sẽ như khăn sạch, cùng lòng vững vàng như hang đá và các ơn bởi sự thương khó Đức Chúa Giêsu. Cho con dọn mình chịu Mình Thánh, Máu Thánh Đức Chúa Giêsu vào lòng như táng nhiệm ở đời này, cho ngày sau được xem thấy tỏ tường Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con,

- Xin Chúa thương xót chúng con.

Kinh Lạy Cha

Kinh Kính Mừng

Kinh Sáng Danh